Apply Admission Online Year 2024-2025

તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ લેવાયેલ વિસ્તરણના અધ્યાપક ની પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ન્યુ રિક્રુટમેન્ટ સેક્શનમાં મૂકવામાં આવેલ છે

તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ લેવાયેલ વિસ્તરણના અધ્યાપક ની પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ન્યુ રિક્રુટમેન્ટ સેક્શનમાં મૂકવામાં આવેલ છે કોઈ પ્રશ્નોના જવાબ ના સંદર્ભમાં સુધારો  હોય તો પરીક્ષા આપ્યા ના આધારો સાથે સાચા જવાબના પ્રમાણભૂત આધારો તારીખ 28 જાન્યુઆરી 2023 ના સાંજે પાંચ કલાક સુધીમાં ઇ-મેલ આઇડી bmmvzilia@yahoo.com પર મોકલી આપવા પરીક્ષા આપના આધાર તરીકે હોલ ટિકિટનું અડધીયુ સામેલ રાખવું Click Here

MAHAVIDHYALAYA CONTACT

B M SHAH MAHA VIDHYALAYA ZILIA
At-Po : Zilia Ta : Chanasma
Dist : Patan, Gujarat INDIA
Contact - (02734) 288347
Email -bmmvzilia@yahoo.com

PHOTO GALLERY

Copyright 2016 © bmmvzilia.org | Designed & Developed By :: Sunshine Web Solutions