Updated News

6/7/2018 10:57:35 AM

Admission Open Last Date : 14-6-2018

6/11/2018 11:53:36 AM

Result Declare Sem - 2,4,6

6/9/2018 9:34:25 AM

BMM Zilia કોલેજના વિદ્યાર્થીને ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરાયો

8/22/2020 9:55:59 AM

પ્રવેશ ૨૦૨૦ સુચના

8/19/2021 6:01:00 PM

ગૃહપતિ ગ્રંથપાલ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી રિક્રુટમેન્ટમાં ચેક કરવી તા.૧૯-૮-૨૦૨૧

8/27/2022 10:29:55 PM

અધ્યાપક વિસ્તરણ ની અરજી નિયત ફી સાથે રજીસ્ટ્રેશન.એડી. થી સંસ્થામાં ૧૦/૯/૨૦૨૨ સુધીમાં મળે તે રીતે મોકલી આપવાની રહેશે.

9/27/2022 9:33:31 AM

પરિક્ષા ની માહિતી New Recruitment માં આપેલ છે તો ઉમેદવારો મિત્રો ત્યાં જઈ ને જોઈ લેવી...

1/25/2023 9:26:15 PM

તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ લેવાયેલ વિસ્તરણના અધ્યાપક ની પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ન્યુ રિક્રુટમેન્ટ સેક્શનમાં મૂકવામાં આવેલ છે

1/30/2023 6:52:43 PM

અધ્યાપક વિસ્તરણની લેખિત પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર કી રીઝલ્ટ અને કોમ્પ્યુટર પરીક્ષાની સૂચના માટે ન્યુ રિક્રુટમેન્ટમાં જુઓ

2/8/2023 3:20:49 PM

વિસ્તરણ અધ્યાપક માટેની પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટનું ફાઇનલ પરિણામ જોવા ન્યુ ચેક કરો

Apply Admission Online Year 2018-2019
Infrastructure

Physical Facilities

Shri B M Shah Mahavidyalay has the required physical infrastructure and the facilities available for its academic, co-curricular and extra-curricular activities and sports as detailed below :

► Principal‟s Office – Well furnished with all required gadgets.

► Administrative and Accounts Office – Spacious, well furnished and computerized.

► Staff Room – Well furnished and with comfortable environment.

► Library – library with separate sitting arrangement for students and staff.

► Classrooms – Well maintained classrooms with adequate size for F.Y.B.R.S., S.Y.B.R.S. and T.Y.B.R.S. students.

► Separate classrooms for principal subjects and optional subjects

► Notice Board – For important information to be circulated among the students

► College Campus – Surrounded by Playground and Trees

► Modern Equipment – LCD Projector, TV Set equipped in Bhojanalay, OHP, Cassette Player, Slide projector, Radio-tape, VCD, Loudspeakers with amplifier, Camera, Fax

► Prayer Hall – Big and Well furnished Prayer Hall

► Movable blackboards

► Sufficient and comfortable tables, chairs and benches

► Well maintained Cattle Farm laboratory

► Agro-economic equipment

► Agro-engineering equipment

► Equipment for cattle farm

► Practical farms for vermin compost plot, trial plot, etc.

► Water resources and irrigation facilities

► Computers

► Well maintained Natural Gas Plant

► Hygienic toilet blocks and sanitation facilities separately for staff andstudents.


Some of the infrastructural facilities available for the academic activities are also used for co-curricular activities, LCD Projector, Library with a vast collection of 8655 books, 80 magazines, reading room for 80 students at a time, Notice Board, Central Announcement System, Musical Instruments, Over Head Projector Playground, Pavilion, Natural Gas Plant, health centre, equipment for NSS activities, equipment for projects and our Prayer Hall.

Hall for extra-curricular activities like musical evening and different types of celebrations and occasions viz. NSS programmes, gram safai, save girl-child, public awareness and de-addiction programmes, etc.

Musical instruments like Harmonium, Tablas, Cassettes and CD player, Microphone System, etc.

A vast open sports ground for sports and games like cricket, volleyball, base ball, kho-kho, etc.

The Mahavidyalay has the following facilities and rooms detailed below :

 

Room Name Name of the Room Carpet Area
in Sq.ft.
1 Major Subject Classrooms-03 225 [each]
2 Class Room 945
3 Class Room 700
4 Class Room 510
5 Staff Room 396
6 Clerical Office 396
7 Accounts Office 104
8 Principal Office 396
9 Library 830
10 Reading Room 1500
11 Store Room 189
12 Agri. Science Laboratory 1038
13 Agronomy Laboratory 225
14 Cattle Field – Dhudhghar 185
15 Toilets for Boys – 12 16 [each]
16 Hostel 4905
17 Toilet block for Staff 50
18 Lobby at First Floor 853
19 Storeroom for grass 1200
20 Playground 3600
21 Natural Gas Plant 300
22 Storeroom for khandan 130
23 Cattle Farm 2268
24 Dairy 185
25 Prayer Hall 4978

 

The above physical infrastructure is with modest facilities in terms of classrooms, library, laboratories, sports facilities, principal and administrative offices, hygienic sanitations and sufficient open spaces


The common facilities available with the institution are :

1) Staff quarters are allotted to each and every staff members of the institute.
2) Staff room for teaching staff with the facilities of chairs, cupboards, fans, sanitation, wash basin, mirror, etc.
3) We have a common room.
4) The college has a telephone line connection of BSNL.
5) A separate parking place for staff, student and differently-abled students is identified on the campus.
6) The institution provides free services of health centre for staff and students.
7) The institution provides Grahak Bhandar [Provision store] facilities with hygienic quality of item and subsidized rates.
8) The institution has a common guest house for the all sister concern institutions on the campus.
9) A special facility of STD coin box has been developed on the campus for the students, staff and other visitors of the institution.
10) We have our own tube well for fresh drinking water.

The innovations in respect of infrastructure and learning resources adopted by the institution are : Babubhai M Shah Mahavidyalaya, Zilia 108

● Latest cattle field

● Well equipped library with latest and important books

● Botanical garden

● Agriculture laboratory

● Farm

● Gaushala

● Health museum including charts of agriculture medicine

● Gandhi museum of his rare collections

● Collection of seeds

● Tree plantation and gardens at identified places

● Echo friendly environment

● Group discussion

● Seminars / Conferences / Workshops.

The institution has no formal value added courses, but we conduct a number of activities that help our students develop their life skills. They are:

1. Daily Prayers

2. Quiz

3. Elocution

4. Lectures

5. Debate

6. Report presentation

7. Musical events

8. Project reports

9. Gandhi Week

10. De-addiction

11. Sanitation Padyatras

12. Health awareness programme

13. Educational tours

14. Seminars on the theme “Save the Girl Child”

15. Celebration of various Days like Gandhi Jayanti, Non-violence Day, Book Exhibition, Photo Exhibition, World AIDS Day,   World Ozone Day, Van Mahotsav, etc.

16. NSS Camps in rural areas conducting Cattle Care, Blood Donation, Tree plantation, etc.

The management officials reside on the campus as such they take interest and encourages the institute to organize such programmes on the campus on an average once in a month

● Invite eminent personalities

● Takes keen interest for the developments of sports and rural activities

● Rent free residential accommodation

● Medical services free of cost

● Takes keen interest for betterment of the students

● Sports field

● Post office

● Khadi bhandar

● Bank

● Credit society

● Health centre

● Hostel

● Provision store

● Telephone facility with coin box.

Moreover, the management provides financial and infrastructural facilities to carry various activities like camps, educational tours by allowing them to use transport facilities. Shri B M Mahavidyalaya was established under the banner of Gandhi
Ashram Trust and has been working since the 7th September 1964. The institute is affiliated to Hemchandracharya North Gujarat University since 12th June 1984. Hence the academic planning and management of B.R.S. course is done by our faculty members according to the University rules and regulations. The Principal of this college is a member of the Board of Studies. The administration of the institute has been decentralized among its three departments viz. agronomy, animal husbandry and extension.

Back

MAHAVIDHYALAYA CONTACT

B M SHAH MAHA VIDHYALAYA ZILIA
At-Po : Zilia Ta : Chanasma
Dist : Patan, Gujarat INDIA
Contact - (02734) 288347
Email -bmmvzilia@yahoo.com

PHOTO GALLERY

Copyright 2016 © bmmvzilia.org | Designed & Developed By :: Sunshine Web Solutions